Privacyverklaring

Dance Ballet Center 

Algemene voorwaarden
Op alle lessen van de Dance Ballet Center zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring

Privacystatement voor klanten van de Dance Ballet Center.

1. Inleiding
De Dance Ballet Center richt zich in het algemeen op mensen, bedrijven en organisaties die vanuit vrijetijdsbesteding, sport of hobby met dans- en sportactiviteiten bezig houden. Meer informatie over de Dance Ballet Center kunt u vinden op de website www.danceballetcenter.nl

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van mogelijke, huidige en voormalige klanten van de Dance Ballet Center verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens.
Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten/lessen die u bij de Dance Ballet Center koopt of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat deze aankopen niets zeggen over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die de Dance Ballet Center kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?
De Dance Ballet Center Haarlem is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens.

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?
Dance Ballet Center kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:
de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals u die bij uw registratie bij ons heeft ingevuld;
Gegevens als naam, adres, telefoonnummer voor het sturen van facturen en op de hoogte houden van leswijzingen indien nood aan de man
de contactgegevens van de contactpersoon binnen uw onderneming (voornaam, achternaam, uw gebruikersnaam)
de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;
onze communicatie met u, zoals contact met onze Klantenservice of indien u een contactformulier op onze website invult, welke nieuwsbrieven uw onderneming wenst te ontvangen;

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?
Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u gesloten hebben (uw inschrijving), om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de Dance Ballet Center rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Toekomstige klanten
De door u ingevoerde bedrijfs- en persoonsgegevens bij uw registratie, worden door ons online bewaard.

Klanten
Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u gefactureerd kan worden voor de lessen waarvoor u zich inschrijft en dat wij zo nodig contact met u op kunnen nemen. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de inschrijving.

Gebruik contactgegevens
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben en de verplichtingen die daar voor de Dance Ballet Center uit voortvloeien, bijvoorbeeld over een gewenste lessen, geplande levering of indien een een les niet gevolgd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren indien dat om een andere reden in uw belang is.

De Dance Ballet Center gebruikt contactgegevens zeer terughoudend om u een keer per maand per e-mail te informeren over het actuele serviceniveau van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een wijziging in de dienstverlening tijdens feestdagen en vakanties. In deze berichten zullen wij ook enkele relevante mededelingen doen over het lesaanbod. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven door dit bij de Dance Ballet Center aan te geven.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Dienstverleners
Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die de Dance Ballet Center aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor de Dance Ballet Center de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en uit service en garantieoogpunt. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal de Dance Ballet Center de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen.

De bewaartermijn van de gegevens van toekomstige klanten is onbeperkt, tenzij een toekomstige klant aangeeft, niet langer als zodanig beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct.

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
De Dance Ballet Center heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Bij een gerechtvaardigd belang
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice.

Overige rechten die de AVG u geeft:
– inzage van uw persoonsgegevens
– rectificatie van uw persoonsgegevens
– het wissen van uw persoonsgegevens
– het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
– het recht op gegevensoverdraagbaarheid
– het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?
op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
uw naam en adres

De AVG verplicht de Dance Ballet Center om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan de Dance Ballet Center u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien de Dance Ballet Center uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

9. Contactgegevens Privacy officer
De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Dance Ballet Center
T.a.v. de Privacy officer
Drenthelaan 24
2101 SZ Heemstede
Telefoon: 06-10841344
E-mail: info@danceballetcenter.nl

10. Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van de Dance Ballet Center.

U hoeft uw klacht niet eerst aan de Dance Ballet Center kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij de Dance Ballet Center indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slotopmerkingen
Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 10 juni 2018. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacystatement aan. Wij zullen u hierover informeren.

Handhaving van deze privacy verklaring
De Dance Ballet Center stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.