Algemene reglement en voorwaarden

Algemeen reglement

1. Dit algemeen reglement en deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dance Ballet Center, hierna te noemen: de balletschool.
2. Elke leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van de balletschool. Deze kunt u inzien op het mededelingenbord in de foyer.
3. Elke leerling zal de faciliteiten van de balletschool geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de balletschool. De balletschool zal geen enkele claim accepteren.
4. Elke leerling is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan de balletschool niet aansprakelijk gesteld worden.
5. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
6. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel het lidmaatschap onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.
7. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.
8. Het lesrooster wordt door de balletschool vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden.
9. Sluiting tijdens feestdagen en vakanties leidt niet tot contributievermindering of teruggave.
10. De balletschool kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

Algemene voorwaarden – Inschrijven en uitschrijven

1. Door geïnteresseerden kan één gratis proefles worden gedaan.
2. Het contract wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 trimester en wordt daarna ieder trimester stilzwijgend verlengd, tot wederopzegging.
3. Bij inschrijving tekent de verantwoordelijke voor het automatisch afschrijven van de lesgelden of na ontvangen factuur zelf te voldoen per bank.
4. De contributie wordt vooruit, per trimester of per jaar, afgeschreven. Restitutie is nimmer mogelijk. De data van incasso van de lesgelden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de data waarop de kinderbijslag binnenkomt.
De betalingsherinneringen kosten:
1ste herinnering € 2,50
2de herinnering € 10,-
3de herinnering € 20,-
4de herinnering € 40,-
5. Indien er sprake is van onvoldoende saldo op de rekening, of de incasso is om een andere reden niet gelukt, ontvangt u een herinnering en dient u binnen 8 dagen het openstaand bedrag, vermeerderd met €5,00 administratiekosten per bank te voldoen.
6. De leerling wordt pas toegelaten tot de les nadat er tenminste voor één trimester vooruit is betaald.
7. De balletschool zal na vier weken van uitblijven van betaling het lidmaatschap schriftelijk beëindigen.
8. De contributiebijdragen kunnen ieder schooljaar worden aangepast.
9. Bij stilzwijgende verlenging van het contract is de leerling de (eventueel aangepaste) contributiebijdrage verschuldigd.
10. Het overeengekomen contributiebedrag is ook verschuldigd als de leerling enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de balletschool. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk wanneer de balletschool hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
11. Uitschrijving dient te geschieden via de website of door een e-mail te sturen naar info@danceballetcenter.nl
12. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u contributie plichtig en wordt de contributie zonder meer opgeëist.
13. Er vindt nimmer restitutie van het lesgeld plaats.

Algemene voorwaarden – Kortingen en vergoedingen

1. De bovenstaande tarieven zijn op basis van één les per week. Bij 3 betalende lessen 15% korting op het totaal bedrag. Dit geld ook bij leerlingen uit één gezin.
2. In het combinatietarief voor selectieleerlingen is de korting voor extra lessen al verwerkt. Selectielessen kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd, dus zonder de verplichting om meer lessen per week te volgen, alleen op uitnodiging van de directie. In dat geval wordt het tarief gehanteerd horende bij de duur van de les, dus 60 minuten, 75 minuten of 90 minuten.
4. Betaalt u in één keer voor een jaar vooruit. Houd er rekening mee dat u geen restitutie krijgt bij voortijdige opzegging.
5. Heeft u een laag inkomen? De Dance Ballet Center werkt samen met het Jeugd Cultuur Fonds Uw kunt zich wenden tot :
Babette van de Weg
Consulent Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Haarlem
Postbus 5363 2000 GJ Haarlem
+ 31 (0)643 12 1900
www.jeugdcultuurfonds.nl
www.jeugdsportfonds.nl
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 14.00 uur

De privacyverklaring kunt u hier lezen.